داستان جذاب منی که استراتژی میدانم در برابر شمایی که نمی دانی

منتشر شده در :

سسکانس اول: – بازار ریخت– صبح روز بعد هم با صف فروش سنگین باز شد– دانشجو: استااااددددد استادددد چه کار کنیممممممممممممممم چه کار کنیم!– جواب: اونی که استراتژی بلده سهامش سبد شایع ش مخصه – اونی که استراتژی بلده تفنگ بدست دنبال شکاره– اونی که استراتژی بلده متظره تو سهمت […]