33%
تخفیف

اشتراک دیده بان شاهین بورس

این اشتراک دارای محدودیت زمانی 30 روزه بوده و از تاریخ خرید فعال میشود.
شما در این دیده بان میتوانید پارامتر های زیر را مشاهده کنید.
 • تاریخ آخرین معامله
 • ارزش معاملات سهم
 • نام دارای پایه
 • قیمت دارایی پایه
 • نوسان پذیری
 • قیمت اعمال
 • تعداد روز مانده تا سر رسید
 • قیمت آخرین معامله
 • حجم
 • اسپرد
 • بلکشولز
 • نوشنال ولیو
 • نوسان پذیری ضمنی خرید و فروش
 • اهرم ساده خرید و فروش
 • اهرم حرفه ای خرید و فروش
 • بهترین قیمت خرید و فروش
 • حجم حقیقی خرید و فروش
 • حجم حقوقی خرید و فروش
 • بلکشولز تا خرید و فروش
 • دلتا
 • تتا
 • رو
 • وگا
 • گاما
3
100,000 تومان
75%
تخفیف

اشتراک دیده بان عقاب کوهستان

این اشتراک دارای محدودیت زمانی 30 روزه بوده و از تاریخ خرید فعال میشود.
شما در این دیده بان میتوانید پارامتر های زیر را مشاهده کنید.
 • تاریخ آخرین معامله
 • ارزش معاملات سهم
 • قیمت آخرین معامله
 • سهم های دارای اختیار
 • Momentum
 • PMA
 • L2L4
 • DYZ
 • P5-Up
 • P5-Down
4
20,000 تومان
75%
تخفیف

اشتراک دیده بان عقاب طلایی

این اشتراک دارای محدودیت زمانی 30 روزه بوده و از تاریخ خرید فعال میشود.
شما در این دیده بان میتوانید پارامتر های زیر را مشاهده کنید.
 • تاریخ آخرین معامله
 • ارزش معاملات سهم
 • قیمت آخرین معامله
 • سهم های دارای اختیار
 • Momentum
 • L2L4
 • PMA
 • A
 • C
 • DYZ
 • CPN
 • SPV
 • P1-Up
 • P1-Down
 • P3-Up
 • P3-Down
 • P5-Up
 • P5-Down
12
50,000 تومان
50%
تخفیف

اشتراک اندیکاتور جغد و عقاب – سه ماهه

این اشتراک دارای محدودیت زمانی است. فقط به مدت 1 ماه پس از خرید فعال می باشد.

4
200,000 تومان
30%
تخفیف

اشتراک اندیکاتور جغد – سه ماهه

این اشتراک دارای محدودیت زمانی است. فقط به مدت 3 ماه و از تاریخ خرید فعال می باشد.

1
140,000 تومان
29%
تخفیف

اشتراک اندیکاتور جغد – یک ماهه

این اشتراک دارای محدودیت زمانی است. فقط به مدت 1 ماه و از تاریخ خرید فعال می باشد.

4
50,000 تومان
35%
تخفیف

اشتراک اندیکاتور عقاب – سه ماهه

این اشتراک دارای محدودیت زمانی است. فقط به مدت 3 ماه و از تاریخ خرید فعال می باشد.

1
110,000 تومان
33%
تخفیف

اشتراک اندیکاتور عقاب – یک ماهه

این اشتراک دارای محدودیت زمانی است. فقط به مدت 1 ماه و از تاریخ خرید فعال می باشد.

0
40,000 تومان
50%
تخفیف

اشتراک ویژه اندیکاتور جغد و عقاب – یک ماهه

این اشتراک دارای محدودیت زمانی است. فقط به مدت 1 ماه و از یک تاریخ مشخص فعال می باشد.

8
75,000 تومان