اشتراک دیده بان عقاب طلایی – یک ماهه

اطلاعات حدود 800 نماد بازار بورس ایران

پارامتر های A , C, Momentum

قابل استفاده بلافاصله پس از خرید.

بررسی لایه دوم با چهارم و روند PMA ها

این اشتراک دارای محدودیت زمانی 30 روزه است

کران های بالا و پایین پیوت یک و سه و چند روزه

فاصله قیمت از سقف و کف در بازه های کوتاه ، میان و بلند مدت

150,000 تومان

اشتراک دیده بان عقاب جفت ارز ها و سهام آمریکا – یک ماهه

اطلاعات حدود 250 نماد سهام بازار آمریکا و 70 عنوان جفت ارز

پارامتر های A , C, Momentum

قابل استفاده بلافاصله پس از خرید.

بررسی لایه دوم با چهارم و روند PMA ها

این اشتراک دارای محدودیت زمانی 30 روزه است

کران های بالا و پایین پیوت یک و سه و چند روزه

فاصله قیمت از سقف و کف در بازه های کوتاه ، میان و بلند مدت

150,000 تومان

اشتراک دیده بان عقاب رمز ارزها – یک ماهه

اطلاعات حدود 400 عنوان رمز ارز

پارامتر های A , C, Momentum

قابل استفاده بلافاصله پس از خرید.

بررسی لایه دوم با چهارم و روند PMA ها

این اشتراک دارای محدودیت زمانی 30 روزه است

کران های بالا و پایین پیوت یک و سه و چند روزه

فاصله قیمت از سقف و کف در بازه های کوتاه ، میان و بلند مدت

150,000 تومان
اشتراک دیده بان عقاب طلایی - سه ماهه
33%
تخفیف

اشتراک دیده بان عقاب طلایی – سه ماهه

اطلاعات حدود 800 نماد بازار بورس ایران

پارامتر های A , C, Momentum

قابل استفاده بلافاصله پس از خرید.

بررسی لایه دوم با چهارم و روند PMA ها

این اشتراک دارای محدودیت زمانی 90 روزه است

کران های بالا و پایین پیوت یک و سه و چند روزه

فاصله قیمت از سقف و کف در بازه های کوتاه ، میان و بلند مدت

300,000 تومان
اشتراک دیده بان عقاب جفت ارز ها و سهام آمریکا – سه ماهه
33%
تخفیف

اشتراک دیده بان عقاب جفت ارز ها و سهام آمریکا – سه ماهه

اطلاعات حدود 250 نماد سهام بازار آمریکا و 70 عنوان جفت ارز

پارامتر های A , C, Momentum

قابل استفاده بلافاصله پس از خرید.

بررسی لایه دوم با چهارم و روند PMA ها

این اشتراک دارای محدودیت زمانی 90 روزه است

کران های بالا و پایین پیوت یک و سه و چند روزه

فاصله قیمت از سقف و کف در بازه های کوتاه ، میان و بلند مدت

300,000 تومان
اشتراک دیده بان عقاب رمز ارز ها – سه ماهه
33%
تخفیف

اشتراک دیده بان عقاب رمز ارز ها – سه ماهه

اطلاعات حدود 400 عنوان رمز ارز

پارامتر های A , C, Momentum

قابل استفاده بلافاصله پس از خرید.

بررسی لایه دوم با چهارم و روند PMA ها

این اشتراک دارای محدودیت زمانی 90 روزه است

کران های بالا و پایین پیوت یک و سه و چند روزه

فاصله قیمت از سقف و کف در بازه های کوتاه ، میان و بلند مدت

300,000 تومان