13%
تخفیف

اشتراک اندیکاتور های تریدینگ ویو – سه ماهه

  • اندیکاتور ACD OR & Pivot
  • اندیکاتور ACD Momentum
  • اندیکاتور ACD PMA
700,000 تومان
19%
تخفیف

اشتراک اندیکاتور های تریدینگ ویو – شش ماهه

  • اندیکاتور ACD OR & Pivot
  • اندیکاتور ACD Momentum
  • اندیکاتور ACD PMA
1,300,000 تومان
22%
تخفیف

اشتراک اندیکاتور های تریدینگ ویو – دوازده ماهه

  • اندیکاتور ACD OR & Pivot
  • اندیکاتور ACD Momentum
  • اندیکاتور ACD PMA
2,500,000 تومان