با دیدبان جی شناخت بهتری از سهم ها داشته باشید..

با توجه به اینکه اطلاعات از سرورهای مختلف گرفته می شود ممکن است با داده های سازمان بورس مغایرت داشته باشد. لطفا قبل از خرید یا فروش نتایج را با داده های سازمان چک کنید

شاهین بورس رایگان دارای محدودیت نمایش اطلاعات می باشد. لطفا برای استفاده از اطلاعات کامل دیده بان از دیگر نسخه های دیده بان شاهین استفاده کنید.

 

راهنمای استفاده:

آپشن: نام آختیار 

تاریخ: تاریخ آخرین معامله

ارزش: ارزش معاملات سهم در آخرین روز معاملاتی به میلیون ریال

دارایی پایه: دارایی پایه اختیار 

قیمت دارایی پایه: قیمت دارایی پایه 

نوسان پذیری: مقدار نوسان پذیری بر اساس الگوریتم جی (شاهین بورس)

نوسان پذیری ضمنی خرید: نوسان پذیری ضمنی با فرض بهترین قیمت سمت خریدار (شاهین بورس)

نوسان پذیری ضمنی فروش: نوسان پذیری ضمنی با فرض بهترین قیمت سمت فروشنده (شاهین بورس)

قیمت اعمال: قیمت اعمال

روز تا سر رسید: تعداد روز مانده تا سر رسید (شاهین بورس)

قیمت آخرین معامله: قیمت آخرین معامله (شاهین بورس)

حجم : حجم معاملات

اهرم ساده خرید: اهرم براساس بهترین قیمت خریدار (شاهین بورس)

اهرم خرید حرفه ای: اهرم خرید با در نظر گرفتن تتا (شاهین بورس)

بهترین قیمت خرید: بهترین قیمت خرید

حجم خرید حقیقی: حجم خرید حقیقی (شاهین بورس)

حجم خرید حقوقی: حجم خرید حقوقی (شاهین بورس)

اهرم ساده فروش: اهرم بر اساس بهترین قیمت فروشنده (شاهین بورس)

اهرم فروش حرفه ای: اهرم فروش با در نظر گرفتن تتا (شاهین بورس)

بهترین قیمت فروش: بهترین قیمت فروش

حجم فروش حقیقی: حجم فروش حقیقی (شاهین بورس)

حجم فروش حقوقی: حجم فروش حقوقی (شاهین بورس)

بلکشولز: محاسبه فرمول بلکشولز با پارامترهای هوشمند بر اساس آخرین معامله

بلکشولز تا خرید: محاسبه فرمول بلکشولز با پارامترهای هوشمند بر اساس بهترین قیمت خرید (شاهین بورس)

بلکشولز تا فروش: محاسبه فرمول بلکشولز با پارامترهای هوشمند بر اساس بهترین قیمت فروش (شاهین بورس)

اسپرد: فاصله بین بهترین قیمت خرید و فروش (شاهین بورس)

دلتا: حساسی اختیار نسبت به تغییرات قیمت سهم (شاهین بورس)

تتا: حساسیت اختیار نسبت به تغییرات زمان (شاهین بورس)

رو: حساسیت اختیار نسبت به تغییرات سود بدون ریسک (شاهین بورس)

وگا: حساسیت اختیار نسبت به تغییرات نوسان پذیری (شاهین بورس)

گاما: تغییرات دلتا (شاهین بورس)

نوشنال ولیو: ارزش معاملات با در نظر گرفتن قیمت اصلی سهم به جای پرمیوم – به میلیون ریال (شاهین بورس)

آپشن: نام آختیار 

تاریخ: تاریخ آخرین معامله

ارزش: ارزش معاملات سهم در آخرین روز معاملاتی به میلیون ریال

دارایی پایه: دارایی پایه اختیار 

قیمت دارایی پایه: قیمت دارایی پایه 

نوسان پذیری: مقدار نوسان پذیری بر اساس الگوریتم جی (شاهین بورس)

نوسان پذیری ضمنی خرید: نوسان پذیری ضمنی با فرض بهترین قیمت سمت خریدار (شاهین بورس)

نوسان پذیری ضمنی فروش: نوسان پذیری ضمنی با فرض بهترین قیمت سمت فروشنده (شاهین بورس)

قیمت اعمال: قیمت اعمال

روز تا سر رسید: تعداد روز مانده تا سر رسید (شاهین بورس)

قیمت آخرین معامله: قیمت آخرین معامله (شاهین بورس)

حجم : حجم معاملات

اهرم ساده خرید: اهرم براساس بهترین قیمت خریدار (شاهین بورس)

اهرم خرید حرفه ای: اهرم خرید با در نظر گرفتن تتا (شاهین بورس)

بهترین قیمت خرید: بهترین قیمت خرید

حجم خرید حقیقی: حجم خرید حقیقی (شاهین بورس)

حجم خرید حقوقی: حجم خرید حقوقی (شاهین بورس)

اهرم ساده فروش: اهرم بر اساس بهترین قیمت فروشنده (شاهین بورس)

اهرم فروش حرفه ای: اهرم فروش با در نظر گرفتن تتا (شاهین بورس)

بهترین قیمت فروش: بهترین قیمت فروش

حجم فروش حقیقی: حجم فروش حقیقی (شاهین بورس)

حجم فروش حقوقی: حجم فروش حقوقی (شاهین بورس)

بلکشولز: محاسبه فرمول بلکشولز با پارامترهای هوشمند بر اساس آخرین معامله

بلکشولز تا خرید: محاسبه فرمول بلکشولز با پارامترهای هوشمند بر اساس بهترین قیمت خرید (شاهین بورس)

بلکشولز تا فروش: محاسبه فرمول بلکشولز با پارامترهای هوشمند بر اساس بهترین قیمت فروش (شاهین بورس)

اسپرد: فاصله بین بهترین قیمت خرید و فروش (شاهین بورس)

دلتا: حساسی اختیار نسبت به تغییرات قیمت سهم (شاهین بورس)

تتا: حساسیت اختیار نسبت به تغییرات زمان (شاهین بورس)

رو: حساسیت اختیار نسبت به تغییرات سود بدون ریسک (شاهین بورس)

وگا: حساسیت اختیار نسبت به تغییرات نوسان پذیری (شاهین بورس)

گاما: تغییرات دلتا (شاهین بورس)

نوشنال ولیو: ارزش معاملات با در نظر گرفتن قیمت اصلی سهم به جای پرمیوم – به میلیون ریال (شاهین بورس)

بیانیه عدم مسئولیت

  • محتوای این گزارش به تنهایی برای انجام سرمایه‌گذاری کافی نیست. تیم تحقیقات سرمایه گذاری جی هیچ‌گونه تضمین صریح یا ضمنی در این گزارش در مورد هیچ سرمایه‌گذاری ارائه نکرده است.
  • محتوای این گزارش به هیچ وجه نباید به عنوان ارائه راه حل سرمایه‌گذاری، پیشنهاد معامله، ایجاب برای خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی، و یا ترغیب به اتخاذ هرگونه تصمیم مالی و تجاری تلقی گردد. لازم است افراد بر اساس سطح ریسک پذیری و اطلاعات خود اقدام به اخذ تصمیمات سرمایه گذاری کنند.
  • تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بررسی شده در این گزارش نباید صرفاً با اتکا به این متن صورت پذیرد. تصمیم بهینه سرمایه‌گذاری برای هر فرد متفاوت است و لازم است حتماً مشاوره شخصی قبل از سرمایه‌گذاری دریافت گردد.
  • اطلاعات و فرضیات این گزارش ممکن است در هر لحظه تغییر کند و تیم تحقیقات سرمایه گذاری جی مسئولیتی بابت بروزسانی این اطلاعات به دریافت‌کنندگان گزارش نمی‌پذیرد. بنابراین اطلاع از آخرین وضعیت بازارها قبل از هر گونه اقدام مبتنی بر محتوای این گزارش الزامی است.
  • تیم تحقیقات سرمایه گذاری جی هرگونه مسئولیتی بابت خرید/فروش سایر افراد بر اساس این گزارش را از خود سلب می کند.
  • تمام اطلاعات و مجموعه این گزارش، محرمانه بوده و نباید مورد بازتولید و یا افشا به اشخاص دیگر قرار گیرد، مگر با اخذ رضایت کتبی تیم تحقیقات سرمایه گذاری جی

محصولات پیشنهادی

33%
تخفیف
3
100,000 تومان

 آپشنتاریخارزشدارایی پایهقیمت دارایی پایهنوسان پذیرینوسان پذیری ضمنی خریدنوسان پذیری ضمنی فروشبلکشولزقیمت اعمالروز تا سر رسیدقیمت آخرین معاملهحجماهرم خریداهرم خرید حرفه ایبهترین قیمت خریدحجم خرید حقیقیحجم خرید حقوقیاهرم فروشاهرم حرفه ای فروشبهترین قیمت فروشحجم فروش حقیقیحجم فروش حقوقیبلکشولز تا خریدبلکشولز تا فروشاسپرددلتاتتارووگاگامانوشنال ولیو
41ضسپا80411400-04-28 14 137188.78خساپا18114668.6371.59428.331600121491144263.693.144911444703.623.08500427610171-14.63-16.73-90.85-1.533.692.43026125.49
72ضمخا70761400-04-28 14 143134.7اخابر88004164.469.53692.61970093112030027.964.22110523027007.363.911957762226-59.54-72.54-900.53-7.6710.0217.68026417.6
48ضپال20071400-04-28 14 142837.85اپال205902727.5827.61772.2332000287810350525.487.1480834891625.427.128105442961-4.63-4.89-20.28-7.7739.8361.83072167.95
43ضپنا80011400-04-28 14 131348.25رمپنا1780041034.796908.651200010068712072.742.71650120702.582.55690020705.90.13-3990.99-10.7429.432.1303684.6
87ضپال20061400-04-28 14 151207.39اپال205902726.3931.461675.1328000287190064712.626.191631647010.295.04200064702.63-19.39-3690.49-11.5866.8372.83013321.73
18ضپیک70421400-04-28 14 121048.37تاپیکو1434040005112.89100008350002172.942.91488021702.842.81505021704.551.23-1700.99-9.120.721.5203111.78
32ضمخا70751400-04-28 14 13883.13اخابر88004159.0972.331191.3487009316506255.994.311470595305.243.771680211414-23.39-41.02-2100.72-8.2413.1614.8905500
63ضسپا80421400-04-28 14 14600.88خساپا18114665.9267.57302.57180012138015184.843.49374151804.773.43380784734-23.61-25.59-60.72-1.633.343.4902749.1
38ضسان70781400-04-28 14 13472.19پارسان256102908923.76180007910110493.23.28000490000193010.3510080001-16.0336.080.2501254.89
29ضپاس70291400-04-28 14 13449.84وپارس28343856.0959.97579.482500936506894.433.946403483414.333.85655189500-10.44-13.03-150.89-2.414.932.7301952.63
34ضسان70801400-04-28 14 13389.5پارسان256102903607.7524000795600758.547.43300075000007516.8510030000.87-22.5340.2225.6701920.75
2ضمخا70771400-04-28 14 12362.98اخابر88004102696.2167009335011824.4423.713601180000118086.651003600.97-6.2914.833.1901038.4
76ضغدر80581400-04-28 14 14337.35وغدیر1293042085.654094.11100001214690733.233.0740007302.752.6147006582.3-14.8-7000.95-9.1727.237.450943.89
90ضسپا80401400-04-28 14 15316.75خساپا18114665.55101.1578.5614001216975012.962.7861250202.592.446995020-5.78-20.82-870.94-1.323.721.270907.31
74ضفار80501400-04-28 14 14279.09فارس106103594.713352.9280001003695740007402.732.6738906212100-16.02-38900.98-7.1819.432.170785.14
11ضپاس70301400-04-28 14 12278.41وپارس28343862.8164.07261.073000934057007.124.27398700074.2405500200-52.45-55.13-70.6-2.523.75.5101983.8
27ضخوز70391400-04-28 14 13247.5فخوز152603529.9560.811648.24152007922501109.987.19152911006.634.78230001107.23-39.54-7710.72-14.2320.0824.0601678.6
42ضسپا80431400-04-28 14 13226.57خساپا18114668.4874.19204.6320001212946606.123.5529666005.683.2931962040-44.65-55.89-230.58-1.582.794.0801195.26
49ضفار80471400-04-28 14 14217.5فارس106103584.96158.26067.1850001006150341.741.7461003401.631.6365001024-0.54-7.13-4001-4.3612.4500360.74
45ضپنا80031400-04-28 14 14136رمپنا1780041046.263581.7160001004000345.564.7332003404.814.09370003410.66-3.3-5000.85-15.5231.821.40605.2
81ضسان70791400-04-28 14 1579پارسان256102907077.2320000797900105.845.78438410000001038.0510043840.99-18.0239.732.30256.1
44ضپیک70431400-04-28 14 1373.36تاپیکو1434040067.993355.8212000832850194.864.5229501723.823.56375019012.09-11.75-8000.93-11.8222.569.580272.46
20ضسپا80441400-04-28 14 1363.38خساپا18114678.6180.8465.9625001211902559.532.4819025509.12.371992550-188.06-201.71-90.26-1.031.343.370461.81
61ضسپا80391400-04-28 14 1456.81خساپا181146064.21745.631200121701732.592.547007302.382.347607306.12-1.93-600.98-1.083.430.440132.2
92ضپنا80021400-04-28 14 1533.6رمپنا178004144.8269.455161.0814000100560063.423.255200603.183.02560060-0.75-8.5-4000.95-13.1932.339.170106.8
85ضپیک70391400-04-28 14 1515.2تاپیکو1434040007875.54700083760022.022.027100201.841.847780209.851.21-6801-6.214.70028.68
59ضپنا80051400-04-28 14 1412.22رمپنا178004112.3146.161358.32200001001460859.3329.6730012011.485.74155012077.91-14.11-12500.5-14.9320.8837.170142.4
56ضمخا70711400-04-28 14 148.76اخابر88004185.8292.4102370093402192200402190137.5064219000-24000001927.2
26ضخوز70361400-04-28 14 137.2فخوز15260350119.286731.27920079720012.882.885305102.122.1272001021.19-6.96-18951-8.1818.460.04015.26
82ضمخا70661400-04-28 14 155اخابر88004156.3474.03184.84117009350010224.440010012.852.57685100-116.4-270.58-2850.2-4.254.0112.43088
58ضپاس70311400-04-28 14 143.02وپارس28343862.2969.2791.723500932601212.823.7222113010.93.16260130-140.96-183.48-390.29-1.721.894.93034.01
68ضمخا70781400-04-28 14 142.5اخابر880041092.481873.72770093249915.44.751630103.523.125001013.01-33.42-8700.88-7.5814.988.8408.8
73ضپنا80061400-04-28 14 142رمپنا178004134.9553.71388.7724000100500473.5514.712424023.484.77584037.75-94.97-5160.2-8.428.7326.15071.2
88ضپاس70261400-04-28 14 151.41وپارس28343889.97169.861370.54160093141112.022.021400101.791.79158010-2.15-15.28-1801-1.43.730.0102.83
78ضپاس70321400-04-28 14 150.3وپارس28343830.5226.24000931003283.431.1710300003061.83100100.11-0.810.722.6608.5
77ضمخا70681400-04-28 14 150اخابر88004150.84120.976.9715700932510283.872.843100110.1180000-344.73-11376.87-7690.01-0.390.251.3700
57ضخوز70351400-04-28 14 140فخوز15260350144.457658.24820079700002.352.356500001.861.8682000015.12-7.07-17001-7.2916.45000
55ضمخا70701400-04-28 14 140اخابر88004165.0684.2901970093110419.05021008801000000-79000000
71ضسان70771400-04-28 14 140پارسان2561029075.1110777.31600079700005.125.125001002.342.34109480053.6-1.58-59471-14.2232.10.0100
60ضفار80541400-04-28 14 140فارس106103513.06180.23140001001000106101909.81000000099.4510010.18-4.294.8714.800
91ضپال20031400-04-28 14 150اپال2059027085.66991.64180002871022.8822.19900002.242.1792000087.13-31.59-83000.97-13.02101.4913.6300
89ضخوز70411400-04-28 14 150فخوز152603512.21247.35192007910152602899.41000000099.610010.19-6.925.8719.500
62ضپال20001400-04-28 14 140اپال2059027118.711477.2812000287130000000001.571.571315000100-14.57-131501-8.7471.620.1500
86ضپنا80001400-04-28 14 150رمپنا17800410114.488715.0110000100800002.22.28100001.931.939200007.06-5.57-11001-8.7424.860.1900
75ضسان70761400-04-28 14 140پارسان25610290128.1412631.371400079104.274.276000001.931.93133000052.5-5.29-73001-12.4528.09000
84ضمخا70691400-04-28 14 150اخابر88004169.891.1417700932000123.940710000000-6145.54100710-0.090.050.3100
83ضچاد70321400-04-28 14 150کچاد2542033148.6310566.11587069115000000002.132.131195000100-13.1-119501-14.2528.080.0300
70ضگل80711400-04-28 14 140کگل18800550190.7811924.397700118910001.881.8810005001.451.45130000016.1-9.02-29951-6.6222.210.1400
69طمخا70721400-04-28 14 140اخابر880041016536.7127700932215508.81-8.81999000000093.96100999-124.3-64.56000
64ضچاد70361400-04-28 14 140کچاد254203321.4869.67580.57298706910127.135.592000012.13.3921000065.55-261.71-19000.28-15.0512.2237.0200
79ضپنا80041400-04-28 14 150رمپنا1780041056.162293.91180001001900014.8310.241200006.364.3928000047.69-22.06-16000.69-16.3327.4732.7700
65ضگل80721400-04-28 14 140کگل18800550176.4811033.378700118720001880188010001.541.54122000099.91-10.57-121901-7.5425.020.500
66ضمخا70801400-04-28 14 140اخابر88004103588.865700931700017.617.6500000000086.071005001-5.0813.180.5500
67ضغدر80591400-04-28 14 140وغدیر1293042082.042591.77120001212800010.348.481250003.693.0335000051.77-35.04-22500.82-11.0726.4919.6400
80ضمخا70671400-04-28 14 150اخابر88004155.0597.2738.831370093250062.863.141400012.570.6370000-260.58-1702.88-5600.05-1.51.124.8900
0ضفار80511400-04-28 14 120فارس106103555.1472.862492.389000100270003.933.652700003.63.34295000-8.33-18.36-2500.93-8.3620.357.0500
54ضپیک70441400-04-28 14 140تاپیکو143404023.6553.451889.981400083146109.196.81560006.524.8222000017.46-16.4-6400.74-13.719.7822.2500
22ضپال20021400-04-28 14 130اپال205902795.28457.5916000287130000000001.961.941050000100-24.15-105000.99-11.6793.764.9100
19ضغدر80571400-04-28 14 130وغدیر12930420135.764937.979000121470003.233.174000002.092.0561790019-25.13-21790.98-8.0125.733.2800
17ضگل80771400-04-28 14 120کگل188005503410.651870011810188131.6100000000097.071001000.7-18.0331.7536.9500
16ضفار80481400-04-28 14 120فارس10610350130.915158.676000100527002.062.065150001.891.895600000.17-8.56-4501-5.2314.930.0200
15ضگل80781400-04-28 14 120کگل188005516.691761.13227001181083.5639.27225000000087.221002250.47-16.6222.6542.4900
14ضغدر80601400-04-28 14 120وغدیر12930426.2188.791467.73140001211500025.8615.77500004.622.8228000065.93-90.77-23000.61-11.0921.1628.6200
13ضچاد70351400-04-28 14 120کچاد254203342.6858.262102.9925870692880010.176.712500008.075.33315000-18.88-49.79-6500.66-23.7527.7140.5300
12ضپال20011400-04-28 14 120اپال2059027105.589961.2314000287140000000001.741.741180000100-18.46-118001-10.2183.251.1500
10ضفار80521400-04-28 14 120فارس106103525.1563.531722.8710000100250006.635.51600004.8242200007.13-27.69-6000.83-9.2519.2914.2700
9ضمخا70731400-04-28 14 120اخابر88004173.2403170093108800010000000001000000
8ضگل80731400-04-28 14 120کگل1880055149.389267.1810700118116000000001.781.761055000100-13.84-105500.99-9.6330.22.8900
7ضپیک70451400-04-28 14 120تاپیکو143404080.33901.72160008310000007.173.44200000100-121.8-20000.48-12.2313.4527.2300
6ضچاد70331400-04-28 14 120کچاد2542033119.748695.6178706980000000002.552.55995000100-14.43-99501-16.1231.550.5100
5ضمخا70791400-04-28 14 120اخابر88004104501.08470093250008.818.81999000000077.811009991-4.1310.950.0300
4ضپال20041400-04-28 14 120اپال2059027085.855605.67200002875000025.4223.39810002.452.2684000085.55-49.85-75900.92-14.05104.5227.700
3ضفار80491400-04-28 14 120فارس10610350111.554251.227000100400002.52.54240002.242.244740000.26-11.5-5001-6.1417.360.3500
21ضپال20051400-04-28 14 130اپال2059027108.393264.722400028710000002.451.81840000100-157.3-84000.74-14.293.3859.7600
23ضفار80531400-04-28 14 130فارس106103548.67647.28120001001300011.175.369500000000-46.771009500.48-8.1112.122.1200
53ضچاد70371400-04-28 14 140کچاد254203392.54108.923387069100000012.280.86207000100-1800.44-20700.07-5.223.2115.0300
24ضمخا70741400-04-28 14 130اخابر880041105.650357009320044002000000000020000000
52ضغدر80611400-04-28 14 140وغدیر12930429.29752.3816000121101293504.2710000000098.67100100.39-9.0714.2128.5600
51ضخوز70401400-04-28 14 140فخوز152603527.5273.75706.361720079500030.5213.12500008.483.6518000029.21-154.83-13000.43-11.7112.5227.8200
50ضسان70811400-04-28 14 140پارسان256102918.031219.9928000791036.5917.93700000000042.621007000.49-19.5124.3647.5100
47ضپیک70471400-04-28 14 140تاپیکو1434040120.17133.03200008310000007.250.8197800100-1386.89-19780.11-4.453.2512.7800
1ضپیک70411400-04-28 14 120تاپیکو1434040055.826029.83900083600002.92.94950002.372.3760500017.91-0.33-11001-8.0318.850.3500
40ضچاد70301400-04-28 14 130کچاد25420330195.9814309.9511870691090002.312.3111005001.641.64155000023.1-8.32-44951-10.6521000
39ضچاد70341400-04-28 14 130کچاد2542033094.285043.872187069580005.194.884900003.793.576700002.85-32.83-18000.94-21.1735.7812.6300
37ضچاد70311400-04-28 14 130کچاد25420330174.6124381387069900002.572.579900001.841.84138000020.41-10.95-39001-12.4524.54000
36ضغدر80561400-04-28 14 130وغدیر12930420153.145811.548000121699903.193.194050001.851.8569990030.31-20.43-29491-6.9523.391.0500
35ضگل80761400-04-28 14 130کگل188005504579.8167001181018801541.610000000099.78100100.82-16.9534.7428.5200
33ضغدر80551400-04-28 14 130وغدیر12930420178.426697.627000121448002.882.884496001.641.6478990032.87-17.94-34031-620.620.2200
31ضمخا70721400-04-28 14 130اخابر88004165.920277009310008800010000000001000000
30ضخوز70381400-04-28 14 130فخوز1526035071.13112.6613200794300010.149.331505004.123.7937000051.65-18.87-21950.92-12.7823.810.0800
28ضخوز70371400-04-28 14 130فخوز152603595.184883.28112007960000000002.792.77546000100-11.81-54600.99-10.1622.221.4200
25ضپیک70401400-04-28 14 130تاپیکو1434040086.996952.16800083550002.472.475800002.032.0370500016.57-1.41-12501-7.0916.790.0500
46ضسان70751400-04-28 14 140پارسان25610290148.1514485.461200079102.722.729405001.71.7151000035.07-4.24-56951-10.6724.08000