راهنما اندیکاتور PMA

رسم نمودار برای 5 هزار کندل معاملاتی اخیر!
محاسبه PMAبا سه بازه دلخواه و قالب زمانی دلخواه
مشخص نمودن اولین بار صعودی شدن هر سه بازه
مشخص نمودن چگونگی برخورد بازه کوتاه با باقی بازه ها

راهنما رنگ خط های اندیکاتور

راهنما تنظیمات اندیکاتور

ACD Layer 4

PMA Timeframe

قالب زمانی (Timeframe) محاسبه مقدار PMA است. میتوانید تمامی قالب های زمانی استاندارد تریدینگ ویو را انتخاب کنید و خروجی محاسبه را در قالب زمانی دیگر مشاهده کنید.

مقدار پیش فرض روزانه (1D) است.

Short Period, Medium Period, Long Period

تعداد قالب زمانی (Period) محاسبه مقدار بازه کوتاه، میان و بلند مدت است. میتوانید هر عدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض کوتاه 14 ، میان 30 و بلند 50 عدد است.

YJ Development

Show New PMA

نمایش نقاطی که هر سه بازه برای اولین بار صعودی میشوند.

مقدار پیش فرض انتخاب شده است.

Short Cross over Medium

نمایش نقاطی که خط بازه کوتاه مدت از روی خط بازه میان مدت به سمت بالا عبور میکند.

مقدار پیش فرض انتخاب شده است.

Short Cross under Medium

نمایش نقاطی که خط بازه کوتاه مدت از روی خط بازه میان مدت به سمت پایین عبور میکند.

مقدار پیش فرض انتخاب شده است.

Short Cross over Long

نمایش نقاطی که خط بازه کوتاه مدت از روی خط بازه بلند مدت به سمت بالا عبور میکند.

مقدار پیش فرض انتخاب شده است.

Short Cross under Long

نمایش نقاطی که خط بازه کوتاه مدت از روی خط بازه بلند مدت به سمت پایین عبور میکند.

مقدار پیش فرض انتخاب شده است.

محصولات مرتبط

13%
تخفیف
19%
تخفیف
22%
تخفیف