راهنما اندیکاتور Momentum

رسم نمودار برای 5 هزار کندل معاملاتی اخیر!
محاسبه Momentumبا بازه دلخواه و قالب زمانی دلخواه
آمکان محاسبه Momentum به سه روش فیشر، نسبی و عددی

راهنما رنگ خط های اندیکاتور

راهنما تنظیمات اندیکاتور

Momentum

Momentum Timeframe

قالب زمانی (Timeframe) محاسبه مقدار Momentum است. میتوانید تمامی قالب های زمانی استاندارد تریدینگ ویو را انتخاب کنید و خروجی محاسبه را در قالب زمانی دیگر مشاهده کنید.

مقدار پیش فرض روزانه (1D) است.

Momentum Period

تعداد قالب زمانی (Period) محاسبه مقدار Momentum است. میتوانید هرعدد غیرمنفی غیراعشاری را انتخاب کنید.

مقدار پیش فرض 8 عدد است.

Momentum Type

نوع فرمول محاسبه Momentum در استراتژی ACD است که اندیکاتور به سه روش فیشر (Fisher) و نسبی (Relative) و عددی (Scalar) امکان محاسبه دارد.

مقدار پیش فرض Fisher است.

محصولات مرتبط

13%
تخفیف
19%
تخفیف
22%
تخفیف