راهنما اندیکاتور جغد

نمایش چند روز اخیر لایه 1 و 2 استراتژی ACD
انتخاب ساعت و دقیقه دلخواه جهت شروع OR
تعیین تعداد روزه محاسبه ATR و درصد آن جهت نمایش خط A و C
تعیین تعداد دقیقه محاسبه مدت OR و نمایش OR شناور در تاقبل پایان OR
نمایش Pivot یک روزه و تعیین تعداد روز محاسبه Pivot N روزه
نمایش گزارش محاسبات در هر روز مجزا

راهنما رنگ خط های اندیکاتور

راهنما تنظیمات اندیکاتور

N DayDraw

تعداد روز مورد نظر برای نمایش تاریخچه. تعداد بیشتر از 10 روز را برخی از سرور های کارگزاری اطلاعات نمیدهد.برای این تعداد روز باید به مقدار عبارت زیر اطلاعات معاملات وجود داشته و قابل دریافت باشد.

(N Day Draw+Max (PiVot N Day, ATR N Day

 PiVot N Day

تعداد روزهای در نظر گرفته شده در محاسبه PiVot N روزه

 Opening Range

تعداد دقیقه های معاملاتی ابتدای بازار که به دقیقه وارد میشود و ملاک آن دقیقه های معاملاتی می باشد نه دقیقه های زمانی.

OR Method

روش های دریافت اطلاعات بیش از 10 روز از سرور کارگزاری. نکته باتوجه به مشکل دریافت اطلاعات از سرور های کارگزاری برخی از آنها به روش کامل و برخی به روش بخشی تا حد زیادتری اطلاعات میدهند ولی این موضوع بین انها یکسان نیست. جهت استفاده از روش کامل گزینه Fullو جهت استفاده از روش بخشی گزینه Partialرا انتخواب کنید

Use Manual Time for Start OR

سویچ فعال سازی استفاده تایین ساعت و دقیقه خاص جهت شروع Opening Range این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Start OR 

مقدار ساعت و دقیقه خاص جهت شروع Opening Range – به جهت راحتی کاربری به صورت تاریخ و زمان در فرم از کاربر گرفته میشود ولی فقط بخش ساعت و دقیقه آن کاربردی است. این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

ATR N Day

تعداد روزهای در نظر گرفته شده در محاسبه ATR

ATR Percentage

درصد در نظر گرفته شده ATR جهت فاصله از OR

C Percentage

درصد در نظر گرفته شده C جهت فاصله از OR

Use Manual ATR & GTP For Every Day

سویچ فعال سازی استفاده از مقدار ثابت ATR و GTP برای تمامی روزها

 Manual ATR

مقدار ثابت ATR برای تمامی روزها. نکته فقط در صورتی در محاسبه استفاده میشود که سویچ Use Manual ATR>P فعال باشد.

Manual GTP

مقدار ثابت GTP برای تمامی روزها. نکته فقط در صورتی در محاسبه استفاده میشود که سویچ Use Manual ATR>P فعال باشد. این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Number of Digits After Decimal Point

تعداد رقم های بعد اعشار جهت دقت و گردکردن اعداد در نمایش این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

Pivot Log

نمایش گزارش محاسبات Pivot در پنجره Toolbox سر برگ Experts این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

ATR Log

نمایش گزارش محاسبات ATR در پنجره Toolbox سر برگ Experts این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

C Log

نمایش گزارش محاسبات C در پنجره Toolbox سر برگ Experts این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

GTP Log

نمایش گزارش محاسبات GTP در پنجره Toolbox سر برگ Experts این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

OR Time Log

نمایش گزارش زمان OR در پنجره Toolbox سر برگ Experts این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

OR Value Log

نمایش گزارش محاسبات OR در پنجره Toolbox سر برگ Experts این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است!

محصولات مرتبط