راهنما اندیکاتور عقاب

نمایش یک روزه لایه 1 و 2 استراتژی ACD
انتخاب یک تاریخ دلخواه جهت بررسی Pivot
نمایش سقف و کف بازار با تعیین درصد نوسان بازار
انتخاب یک تاریخ، ساعت و دقیقه دلخواه جهت شروع OR
تعیین تعداد روزه محاسبه ATR و درصد آن جهت نمایش خط A و C
تعیین تعداد دقیقه محاسبه مدت OR و نمایش OR شناور در تاقبل پایان OR
نمایش Pivot یک روزه و تعیین تعداد روز محاسبه Pivot N روزه
محاسبه پیوت براساس قیمت آخرین معامله و درصورت پایان بازار نمایش پیوت فردا
تعیین مقدار دلخواه : ATR و Close

نما اندیکاتور عقاب

راهنما رنگ خط های اندیکاتور

راهنما تنظیمات اندیکاتور

Opening Range

تعداد دقیقه های معاملاتی ابتدای بازار که به دقیقه وارد میشود و ملاک آن دقیقه های معاملاتی می باشد نه دقیقه های زمانی. در صورتی که در بازه ابتدایی بازار باشیم به صورت موقتی از ابتدا تا آن لحظه به صورت OR Temp یا به عبارت دیگر شناور نمایش داده میشود.

 ATR N Day

تعداد روزهای در نظر گرفته شده در محاسبه ATR

ATR Percentage

درصد در نظر گرفته شده از ATR جهت فاصله از OR

 C Percentage

درصد در نظر گرفته شده C جهت فاصله از OR

 Use Manual ATR

سویچ فعال سازی استفاده از مقدار ATR دستی

 Manual ATR

مقدار ATR دستی . نکته فقط در صورتی در محاسبه استفاده میشود که سویچ Use Manual ATR فعال باشد.

Use Manual C

سویچ فعال سازی استفاده از مقدار C دستی

 Manual C

مقدار C دستی . نکته فقط در صورتی در محاسبه استفاده میشود که سویچ Use Manual C فعال باشد.

 Use Manual Date For OR

سویچ فعال سازی استفاده از تاریخ های دستی OR

  Start Manual Date & Time For OR

تاریخ شروع دستیOR . نکته فقط در صورتی در محاسبه استفاده میشود که سویچ Use Manual Date OR فعال باشد.

 Use Manual Date for Pivot

سویچ فعال سازی استفاده از تاریخ های دستی Pivot

 Start Manual Date & Time for Pivot

تاریخ شروع دستیPivot. نکته فقط در صورتی در محاسبه استفاده میشود که سویچ Use Manual Date Pivot فعال باشد.

 Use Live PiVot

سویچ فعال سازی محاسبه PiVot لحظه ای که اگر در پایان بازار استفاده شود PiVot روز بعد (پیوت فردا) نمایش میدهد .

PiVot N Day

تعداد روزهای در نظر گرفته شده در محاسبه PiVot N روزه

 Use Manual Close

سویچ فعال سازی استفاده از قیمت پایانی بازار (قیمت تصفیه) به صورت دستی

 Manual Close

مقدار عددی قیمت اتمام بازار روز قبل. نکته فقط در صورتی در محاسبه استفاده میشود که سویچ Use Manual Close فعال باشد.

Manual Close Percentage

درصد در نظر گرفته شده از مقدار عددی قیمت اتمام بازار روز قبل که به عنوان دامنه نواسان قیمت روز نمایش داده می شود .

Number of Digits After Decimal Point

تعداد رقم های بعد اعشار جهت دقت و گردکردن اعداد در نمایش

محصولات مرتبط