ببا چرخش پول، سهام منفی هفته پیش، این هفته را با صف خرید آغاز کردند.
نمونه دو سهم قابل شکار قبل از صف خرید « نوری و تیپیکو» هستند که در تصویر بالا مشاهده می کنید.

سوال: آیا رعایت ترتیب پیوت برای سهام ستاره دار (مکروی بالای 9 یا مکروی بالای 9 که هنوز زیر 5 نرفته) لازم است؟
جواب: می توان برای سهام ستاره دار از این شرط صرف نظر کرد.

اما سهام بزرگ و صف خرید هفته قبل دو سه روز است که صف فروش هستند.

سوال: فولاد – تاپیکو- فملی فروشی هستند؟
جواب: استراتژی سه راه خروج در نظر گرفته است. با دو راه اول بله با راه سوم هنوز نه
سوال: من باید به کدام روش خروج عمل کنم؟
جواب: استراتژی هر شخص مثل لباس وی می باشد حتی شخصی تر مثل مسواک هر شخص می باشد. مسواک شما به درد من نمیخورد!