با دیدبان جی شناخت بهتری از سهم ها داشته باشید..

با توجه به اینکه اطلاعات از سرورهای مختلف گرفته می شود ممکن است با داده های سازمان بورس مغایرت داشته باشد. لطفا قبل از خرید یا فروش نتایج را با داده های سازمان چک کنید

شاهین بورس رایگان دارای محدودیت نمایش اطلاعات می باشد. لطفا برای استفاده از اطلاعات کامل دیده بان از دیگر نسخه های دیده بان شاهین استفاده کنید.

 

راهنمای استفاده:

آپشن: نام آختیار 

تاریخ: تاریخ آخرین معامله

ارزش: ارزش معاملات سهم در آخرین روز معاملاتی به میلیون ریال

دارایی پایه: دارایی پایه اختیار 

قیمت دارایی پایه: قیمت دارایی پایه 

نوسان پذیری: مقدار نوسان پذیری بر اساس الگوریتم جی (شاهین بورس)

نوسان پذیری ضمنی خرید: نوسان پذیری ضمنی با فرض بهترین قیمت سمت خریدار (شاهین بورس)

نوسان پذیری ضمنی فروش: نوسان پذیری ضمنی با فرض بهترین قیمت سمت فروشنده (شاهین بورس)

قیمت اعمال: قیمت اعمال

روز تا سر رسید: تعداد روز مانده تا سر رسید (شاهین بورس)

قیمت آخرین معامله: قیمت آخرین معامله (شاهین بورس)

حجم : حجم معاملات

اهرم ساده خرید: اهرم براساس بهترین قیمت خریدار (شاهین بورس)

اهرم خرید حرفه ای: اهرم خرید با در نظر گرفتن تتا (شاهین بورس)

بهترین قیمت خرید: بهترین قیمت خرید

حجم خرید حقیقی: حجم خرید حقیقی (شاهین بورس)

حجم خرید حقوقی: حجم خرید حقوقی (شاهین بورس)

اهرم ساده فروش: اهرم بر اساس بهترین قیمت فروشنده (شاهین بورس)

اهرم فروش حرفه ای: اهرم فروش با در نظر گرفتن تتا (شاهین بورس)

بهترین قیمت فروش: بهترین قیمت فروش

حجم فروش حقیقی: حجم فروش حقیقی (شاهین بورس)

حجم فروش حقوقی: حجم فروش حقوقی (شاهین بورس)

بلکشولز: محاسبه فرمول بلکشولز با پارامترهای هوشمند بر اساس آخرین معامله

بلکشولز تا خرید: محاسبه فرمول بلکشولز با پارامترهای هوشمند بر اساس بهترین قیمت خرید (شاهین بورس)

بلکشولز تا فروش: محاسبه فرمول بلکشولز با پارامترهای هوشمند بر اساس بهترین قیمت فروش (شاهین بورس)

اسپرد: فاصله بین بهترین قیمت خرید و فروش (شاهین بورس)

دلتا: حساسی اختیار نسبت به تغییرات قیمت سهم (شاهین بورس)

تتا: حساسیت اختیار نسبت به تغییرات زمان (شاهین بورس)

رو: حساسیت اختیار نسبت به تغییرات سود بدون ریسک (شاهین بورس)

وگا: حساسیت اختیار نسبت به تغییرات نوسان پذیری (شاهین بورس)

گاما: تغییرات دلتا (شاهین بورس)

نوشنال ولیو: ارزش معاملات با در نظر گرفتن قیمت اصلی سهم به جای پرمیوم – به میلیون ریال (شاهین بورس)

آپشن: نام آختیار 

تاریخ: تاریخ آخرین معامله

ارزش: ارزش معاملات سهم در آخرین روز معاملاتی به میلیون ریال

دارایی پایه: دارایی پایه اختیار 

قیمت دارایی پایه: قیمت دارایی پایه 

نوسان پذیری: مقدار نوسان پذیری بر اساس الگوریتم جی (شاهین بورس)

نوسان پذیری ضمنی خرید: نوسان پذیری ضمنی با فرض بهترین قیمت سمت خریدار (شاهین بورس)

نوسان پذیری ضمنی فروش: نوسان پذیری ضمنی با فرض بهترین قیمت سمت فروشنده (شاهین بورس)

قیمت اعمال: قیمت اعمال

روز تا سر رسید: تعداد روز مانده تا سر رسید (شاهین بورس)

قیمت آخرین معامله: قیمت آخرین معامله (شاهین بورس)

حجم : حجم معاملات

اهرم ساده خرید: اهرم براساس بهترین قیمت خریدار (شاهین بورس)

اهرم خرید حرفه ای: اهرم خرید با در نظر گرفتن تتا (شاهین بورس)

بهترین قیمت خرید: بهترین قیمت خرید

حجم خرید حقیقی: حجم خرید حقیقی (شاهین بورس)

حجم خرید حقوقی: حجم خرید حقوقی (شاهین بورس)

اهرم ساده فروش: اهرم بر اساس بهترین قیمت فروشنده (شاهین بورس)

اهرم فروش حرفه ای: اهرم فروش با در نظر گرفتن تتا (شاهین بورس)

بهترین قیمت فروش: بهترین قیمت فروش

حجم فروش حقیقی: حجم فروش حقیقی (شاهین بورس)

حجم فروش حقوقی: حجم فروش حقوقی (شاهین بورس)

بلکشولز: محاسبه فرمول بلکشولز با پارامترهای هوشمند بر اساس آخرین معامله

بلکشولز تا خرید: محاسبه فرمول بلکشولز با پارامترهای هوشمند بر اساس بهترین قیمت خرید (شاهین بورس)

بلکشولز تا فروش: محاسبه فرمول بلکشولز با پارامترهای هوشمند بر اساس بهترین قیمت فروش (شاهین بورس)

اسپرد: فاصله بین بهترین قیمت خرید و فروش (شاهین بورس)

دلتا: حساسی اختیار نسبت به تغییرات قیمت سهم (شاهین بورس)

تتا: حساسیت اختیار نسبت به تغییرات زمان (شاهین بورس)

رو: حساسیت اختیار نسبت به تغییرات سود بدون ریسک (شاهین بورس)

وگا: حساسیت اختیار نسبت به تغییرات نوسان پذیری (شاهین بورس)

گاما: تغییرات دلتا (شاهین بورس)

نوشنال ولیو: ارزش معاملات با در نظر گرفتن قیمت اصلی سهم به جای پرمیوم – به میلیون ریال (شاهین بورس)

بیانیه عدم مسئولیت

  • محتوای این گزارش به تنهایی برای انجام سرمایه‌گذاری کافی نیست. تیم تحقیقات سرمایه گذاری جی هیچ‌گونه تضمین صریح یا ضمنی در این گزارش در مورد هیچ سرمایه‌گذاری ارائه نکرده است.
  • محتوای این گزارش به هیچ وجه نباید به عنوان ارائه راه حل سرمایه‌گذاری، پیشنهاد معامله، ایجاب برای خرید و فروش هرگونه اوراق بهادار یا سایر ابزارهای مالی، و یا ترغیب به اتخاذ هرگونه تصمیم مالی و تجاری تلقی گردد. لازم است افراد بر اساس سطح ریسک پذیری و اطلاعات خود اقدام به اخذ تصمیمات سرمایه گذاری کنند.
  • تصمیم‌های سرمایه‌گذاری بررسی شده در این گزارش نباید صرفاً با اتکا به این متن صورت پذیرد. تصمیم بهینه سرمایه‌گذاری برای هر فرد متفاوت است و لازم است حتماً مشاوره شخصی قبل از سرمایه‌گذاری دریافت گردد.
  • اطلاعات و فرضیات این گزارش ممکن است در هر لحظه تغییر کند و تیم تحقیقات سرمایه گذاری جی مسئولیتی بابت بروزسانی این اطلاعات به دریافت‌کنندگان گزارش نمی‌پذیرد. بنابراین اطلاع از آخرین وضعیت بازارها قبل از هر گونه اقدام مبتنی بر محتوای این گزارش الزامی است.
  • تیم تحقیقات سرمایه گذاری جی هرگونه مسئولیتی بابت خرید/فروش سایر افراد بر اساس این گزارش را از خود سلب می کند.
  • تمام اطلاعات و مجموعه این گزارش، محرمانه بوده و نباید مورد بازتولید و یا افشا به اشخاص دیگر قرار گیرد، مگر با اخذ رضایت کتبی تیم تحقیقات سرمایه گذاری جی

محصولات پیشنهادی

33%
تخفیف
3
100,000 تومان

 آپشنتاریخارزشدارایی پایهقیمت دارایی پایهنوسان پذیرینوسان پذیری ضمنی خریدنوسان پذیری ضمنی فروشقیمت اعمالروز تا سر رسیدقیمت آخرین معاملهحجماهرم خریداهرم خرید حرفه ایبهترین قیمت خریدحجم خرید حقیقیحجم خرید حقوقیاهرم فروشاهرم حرفه ای فروشبهترین قیمت فروشحجم فروش حقیقیحجم فروش حقوقیبلکشولزبلکشولز تا خریدبلکشولز تا فروشاسپرددلتاتتارووگاگامانوشنال ولیو
107طغدر3008nul17677وغدیر103704401920018840200011.68-11.6888820000000200008811.689.92100888-118.39-0.530020740
129ضخود7075nul10202.68خودرو208349002000106238396758.756.562383967508.756.56238352504425371.1735.8835.8800.75-1.973.453.58082643.02
176ضخود7074nul8952.48خودرو208349001800106336230846.25.33336223847006.25.33336195843500502.2333.133.100.86-1.823.732.53048083.97
51ضشنا8004nul6141.49شپنا120904500120001451110509210.888.051111423685710.527.7911495038552258.7450.8149.13-380.74-10.2726.824.48061562.28
35ضخود7077nul2367.68خودرو20834945.8745.873000106404477748.449.24345177048.449.24345177052.3217.8217.8200.19-1.051.023.08093270.49
147ضخود4002nul1963.08خودرو208349001800822076639.649.45216766309.479.2822076630297.6127.4226.08-40.98-2.050.380.12015962.03
34ضخود7076nul1267.43خودرو20834935.6835.682500106951108922.49.63938289300022.49.639310439850150.8538.3538.3500.43-1.742.174.41023098.39
25ضشنا8003nul1253.11شپنا120904500100001452533488366.36329.73333931004.233.81285949303564.1899.0719.79-28260.9-9.0829.2313.0405899.92
84ضسپا8041nul1222.04خساپا17274700160015526047226.885.57251472206.695.4225832061516411.2138.9637.26-70.81-1.414.213.0308154.89
108ضخود4003nul940.06خودرو2083490020008501258840.8431.045112788037.228.2756127880120.5857.753.56-50.76-4.340.320.96026220.8
170ضسپا8040nul791.34خساپا17274700140015540019474.514.1383194524.323.934001306641546.4929.9226.81-170.91-1.264.331.8703362.47
104ضغدر3002nul708.64وغدیر1037044008200117903785.795.79179037805.795.79179037802177.8617.8117.8101-7.860.22003919.86
65ضپاس7029nul665.92وپارس27052900250012736517207.416.6736512105107.126.413803071413516.4229.3226.42-150.9-2.166.632.8804652.6
111ضخود7073nul470.78خودرو2083490016001065058884.634.3545088803.643.425728844654.9331.2912.66-1220.94-1.573.761.4201849.7
141ضغدر8058nul426وغدیر1037044020.611000015516502406.284.9165024005.764.491800801602173.3524.0817.18-1500.78-8.5225.3319.7602488.8
73ضملی7003nul361.32فملی1215040016.651200011014002569.26.81132126108.686.4214001231381819.2727.3923.05-790.74-10.8121.6521.5903110.4
102ضغدر3003nul354.95وغدیر1037044009200179043613.1313.137903469012.212.285043601178.8232.9827.89-601-8.810.25004521.32
5ضخود4001nul345.84خودرو20834900160084008905.475.4738189004.554.554588900495.2323.077.52-771-1.530.35001853.87
75ضشنا8001nul299.26شپنا12090450080001454000733.093.03391033403.022.9640007305153.7624.1322.39-900.98-6.9726.673.440882.57
58ضسپا3001nul286.3خساپا172747001600175362624.6724.67703626024.6724.67703076550128.5445.5445.5401-1.590.04006262.1
87ضپنا8001nul284.51رمپنا1214037012.921200013415501547.836.03155015407.595.84160001541996.522.3619.86-500.77-10.1326.9622.3701869.56
148ضملت8041nul256.1وبملت38156100350014870034720.1915.7418934705.34.13720952521003.4781.1728.25-5310.78-3.378.047.1401323.81
138ضشنا8002nul249.4شپنا12090450090001453400714.033.83300021503.483.334797104333.0830.7719.71-4790.95-8.0628.557.50858.39
38ضسپا3002nul242.5خساپا17274747.8556.151800111262441727011262440863.502126134110000-100000218023.39
154ضجار7038nul236.54وتجارت22134100180012056041422132058.09141403.883.615704140625.9899.848.94-5690.93-1.664.721.680916.18
98ضصاد8031nul195.1وبصادر2013420018001413945255.875.0534352505.114.393945250483.2229.0218.46-510.86-1.614.812.801056.83
44ضپیک7042nul185.1تاپیکو1027037015.231000011716001298.226.41125012907.615.93135001291635.6523.5817.46-1000.78-8.8320.3917.2801324.83
21ضپاس7030nul183.3وپارس27052920.1424.483000127170102817.6810.2515392910015.038.7218011028208.2326.5213.56-270.58-2.014.76.2502780.74
40ضترا8058nul181.04شتران831044008000138139912010.137.982012306.495.06128073501631.749.7521.55-4600.78-7.0618.2715.210997.2
94ضسپا3000nul161.29خساپا17274700140012506596.886.8825166305.985.98289213450328.3423.5611.98-381-1.340.04001138.09
15ضصاد8030nul141.05وبصادر2013420016001414602794.374.146128003.383.185952800631.3926.995.76-1340.94-1.434.851.550561.63
177ضفلا7004nul131.37فولاد99206816.8132.6699861241201738.936.07111143307.34.96135933402060.346.0834.04-2480.68-10.1716.0820.5401015.27
42ضجار7039nul130.2وتجارت22134100200012035832375.9531632305.534.7400198125475.433.5315.86-840.85-1.854.622.960714.8
100ضپال2007nul127.51اپال191302819.9320.663200032126844471.3818.56268443163.7716.583004440681.560.6755.98-320.26-6.5637.0757.7208493.72
161ضملی7001nul119.31فملی12150400090001103310363.893.77312216203.163.0638503604078.4423.455.6-7280.97-8.1623.43.920437.4
60ضخود7078nul110.52خودرو20834953.3855.88350010629391786.796.08243917071.835.03293917016.39-46.44-76.95-50.07-0.490.41.5708159.11
103ضپاس7027nul100وپارس27052900180012710001003.343.3481010002.712.7100001001111.4827.1210.03-1901-1.535.540.040270.5
74ضملی7002nul95.9فملی121504000100001102850344.674.3526003404.193.929003313241.1519.7810.53-3000.93-9.3524.298.940413.1
88ضفلا7003nul92.25فولاد9920680085601242180304.954.0120043004.393.5622590302829.4629.1720.16-2550.81-9.317.6115.80417.24
126ضترا8055nul67.75شتران831044099.1850001383320202.872.8429002001.981.9642002003934.626.29-6.75-13000.99-4.2916.350.890166.2
53ضملت8042nul58.41وبملت381561039.26400014840015013.118.78291125256.814.565601500749.4161.1725.27-2690.67-3.547.318.810572.25
27ضملت8040nul57.1وبملت3815610030001481110504.744.178055003.443.0211100501315.7938.8215.64-3050.88-2.968.294.840190.75
163ضغدر3000nul57وغدیر103704400620013800152.742.7437801502.632.6339401504175.949.485.65-1601-5.940.1700155.55
24ضملی7000nul52.01فملی12150400080001104111112.962.9341101102.562.5347501104956.717.084.17-6400.99-7.0421.451.190133.65
76ضترا8057nul47.59شتران8310440070001381702224.894.417002204.23.7819807152303.4326.214.04-2800.9-6.419.449.230182.82
125ضمخا7080nul34اخابر6870340057001271700209.819.327002004.043.8417000201855.1462.278.36-10000.95-5.0416.244.220137.4
162ضپنا8000nul33رمپنا121403700100001343000114.344.0828001104.053.830000113423.518.2112.37-2000.94-8.8729.38.820133.54
96ضغدر3001nul30.75وغدیر10370440720012791113.723.7227901100001103176.912.1810027901-6.90.200114.07
36ضخود7072nul30.45خودرو208349001400106718412.912.857174202.652.59787420823.1412.894.39-700.98-1.33.530.58085.4
150ضصاد8033nul29وبصادر20134229.5745.26250014114020024.2510.4383200012.665.441592000142.9541.94-11.23-760.43-1.422.784.910402.6
118ضسپا8039nul18.94خساپا172747001200155590343.393.285103402.932.84590322700.6427.2115.79-800.97-1.064.110.85058.72
39ضترا8056nul12.5شتران831044093.326000138250053.683.572261502.372.33500503086.7226.75-13.39-12390.97-5.3518.693.83041.55
46ضغدر8057nul11.6وغدیر1037044049.429000155290045.184.562000403.583.152900132820.8429.1-2.81-9000.88-7.9726.613.82041.48
140ضسپا3003nul7.66خساپا172747136.7220001176560007656017270176560000-10000013221.91
81ضچاد7034nul7.5کچاد2326033034.2524000103250032326015816.81039.36.332500032444.7699.96-2.26-24990.68-19.9237.8544.09069.78
57ضخود4004nul6.2خودرو20834964.9479.352500831413694.33031313100260.380814130000-5000002943.28
85ضسپا8043nul6خساپا17274710.7944.3720001552003034.5419.34500308.634.84200030211.6276.375.49-1500.56-1.43.234.43051.81
41ضفلا7005nul5.05فولاد99206824.0930.1311413124600621.5212.054614216.539.26600601470.5968.6559.2-1390.56-10.1513.7922.83083.45
52ضشنا8000nul4.83شپنا1209045007000145483112.632.64600102.422.395000106004.8923.416.73-4000.99-5.9523.921.15012.09
43ضخود4000nul4.71خودرو208349001400865073.443.44606703.213.2164970693.712.646.44-431-1.330.30014.58
151ضجار7042nul4.38وتجارت22134143.4347.4235001203531288.527.9725312063.235.6935312019.7-26.92-77.68-100.09-0.520.592.050690.46
114ضمخا7071nul4اخابر68703475.2695.423700127202006870102000118.450582000000-48000001374
139ضملی7004nul3.44فملی121504037.6941.0514000110860414.987.198114013.56.4890040872.247.02-3.18-890.48-9.5614.8726.57048.6
127ضغدر8059nul2.7وغدیر103704421.7972.9712000155900317.289.68600035.292.961960301194.3249.76-64.11-13600.56-8.2119.6226.65031.11
121ضسپا8042nul2خساپا172747019.9318001552001016.9311.681021008.635.96200010299.3165.9233.18-980.69-1.463.813.96017.27
61ضخوز7039nul1.78فخوز151003410.717.116000113890217.9811.584002159.61007201520.5844.7633.78-1670.64-12.5525.2631.4030.2
149ضمخا7066nul0.5اخابر68703446.2286.12117001274991104.093.12661013.80.414981012.59-424.42-3857.02-4320.03-0.480.572.4306.87
95ضملت8043nul0.16وبملت38156121.6228.854500148160122.4412.341701015.98.7424010550.6269.1356.41-700.55-3.486.339.603.81
93ضغدر3004nul0.03وغدیر103704461.041120011300005251037001300000-100000311.1
113ضگل8074nul0کگل15660610014000152106.815.452300004.473.583500004385.0247.5520.18-12000.8-13.4834.0928.0500
123ضترا8063nul0شتران83104429.316000138108310332.41000000029.4596.610010.04-0.911.024.0600
122ضفلا7001nul0فولاد992068052.0664201244050032.823310002.332.194250004328.0123.521.8-9400.94-6.6117.146.4500
168ضخوز7041nul0فخوز151003411.35200001131015100317110000000304.6599.6710010.21-6.318.7223.9800
175ضپنا8002nul0رمپنا121403726.5239.48140001341600017.349.027000011.245.851080001007.3730.51-7.21-3800.52-9.1319.4629.3100
117ضپنا8005nul0رمپنا121403724.920000134102428145.685000000066.792.510050.06-1.892.58.9400
174ضپال2003nul0اپال191302801800032110000003.543.335400006049.8610010.74-54000.94-12.36104.5522.0200
120ضپال2000nul0اپال191302801200032197000000001.991.9996000010310.881006.89-96001-8.4677.390.6200
172ضپیک7046nul0تاپیکو102703727.1180001171010270205.41000000015.3893.510010.02-0.650.632.9100
169طمخا7071nul0اخابر6870340237001271714003.44-3.442000000000014112.6185.831002000-120.12-73.01000
119طمخا7068nul0اخابر687034015700127990006.87-6.87100000000007029.9885.781001000-113.32-48.360.0500
171ضترا8059nul0شتران83104414.4238.749000138950015.169.55548008.325.24999001100.3550.29.21-4510.63-7.0415.6119.3100
115ضخوز7035nul0فخوز151003464.77900011369000000002.132.137090007024.49100-0.93-70901-7.7524.990.100
116ضپاس7031nul0وپارس27052918.1351.9350012710180.3343.28150014.243.42190006075-216.66-1750.24-1.132.044.9500
173ضفار8055nul0فارس95303429.24160001341095338.1210000000026.8562.76100100.04-0.91.194.6500
124ضگل8072nul0کگل15660610010000152575002.722.615750002.292.196850007145.7519.534.14-11000.96-9.3932.599.400
152ضچاد7032nul0کچاد2326033036.1818000103390004.654.565000003.323.267000006979.828.36-0.29-20000.98-16.0744.815.2800
131ضپنا8008nul0رمپنا121403743.73200013410121400100000000001000000
167ضپاس7026nul0وپارس270529001600127110003.923.92690002.222.221220001288.4646.455.31-5301-1.364.93000
112ضمخا7070nul0اخابر68703481.12135.4197001272000137.40500013.8049800000-448000000
153ضشنا8007nul0شپنا120904514.651800014510120902659.810000000380.3899.7410010.22-5.699.0722.5800
155ضجار7037nul0وتجارت22134100160012065004.434.34500003.163.170000791.8936.8611.6-2000.98-1.434.50.700
156ضمخا7069nul0اخابر68703480.57117.8717700127200084.810810017.18040000000-319000000
157ضجار7040nul0وتجارت22134133.2342.742500120220013.757.421610010.595.7220900200.2419.6-4.37-480.54-1.813.245.0400
158ضملت8045nul0وبملت38156119.2960001481038151030.0510000000205.6499.5110010.27-2.463.388.0600
146ضسان7079nul0پارسان19070250200001132100095.3565.7920000000001684.2988.131002000.69-15.1935.7437.2400
145ضسپا3004nul0خساپا172747298.8325001100000017270100000-1000000
159ضپیک7039nul0تاپیکو1027037007000117220004.284.242400002.682.653830004017.9440.274.68-14300.99-6.119.821.100
144ضمخا7067nul0اخابر68703455.6102.4137001273000137.40500013.770499001.24-3946.98-40288.85-4490-0.070.070.3800
143ضپنا8004nul0رمپنا121403720.4890.0618000134101214169.9610008.091.13150000179.594.43-735.66-14900.14-3.765.6716.5300
160ضترا8061nul0شتران83104414.4120001381083101911.310000000267.2199.6310010.23-4.076.2615.5700
128ضمخا7078nul0اخابر6870344.3735.597700127380068.738.471000011.476.4259900573.4782.56-4.45-4990.56-5.2511.2816.0100
137ضسان7076nul0پارسان190702500140001131028.5928.5966700336350006508.5189.752.44-56831-12.0738.830.3800
136ضفار8050nul0فارس953034008000134210007.336.891301004.544.272100002546.9848.9217.55-7990.94-7.0123.636.6500
135ضپنا8006nul0رمپنا121403730.03240001341012140121.4100000007.9287.3810010.01-0.350.381.8300
134ضمخا7076nul0اخابر68703434.8464.589700127500061.899.91110013.742.250000102.72-8.07-386.78-3890.16-2.223.369.6800
133ضسان7077nul0پارسان190702500160001133600039.9839.18477004.244.154500004730.5489.924.87-40230.98-13.9443.374.5700
132ضگل8071nul0کگل1566061009000152650002.612.566000002.011.977800007945.3624.481.83-18000.98-8.1930.555.7400
164ضترا8062nul0شتران83104422.46140001381083108311000000091.398.910010.1-2.072.688.7200
165ضپال2006nul0اپال191302816.4618.728000321780030.3713.366300024.5310.79780001427.6855.8745.37-1500.44-9.8261.7270.800
130طمخا7072nul0اخابر6870340277001272151003.12-3.122200000000017653.9887.541002200-123.52-85.33000
166ضملی7007nul0فملی121504024.41200001101012150607.51000000047.3997.8910010.05-1.681.566.4900
142ضمخا7068nul0اخابر68703451.39107.311570012725106870100017.18040000000-390000000
0طمخا7066nul0اخابر687034011700127100068.7-66.6410000000003501.0997.14100100-0.979.45-35.472.4300
110ضپیک7044nul0تاپیکو102703713.06140001171010270205410000000219.3599.5410010.2-4.355.9116.3200
49ضپال2002nul0اپال19130280016000321104.584.494175002.942.886500007417.9643.7212.37-23250.98-11.2399.031000
47ضپال2005nul0اپال191302802400032110382.6256.345000000002754.998.19100500.67-12.4888.4964.9700
45ضصاد8034nul0وبصادر20134218.553000141102013382.471000000048.797.9510010.19-0.821.293.3900
37ضفار8048nul0فارس953034006000134334003.043.043132002.442.443900004254.3626.388.33-7681-5.0819.320.2800
33ضسپا3006nul0خساپا172747500350012200000017270100000-1000000
32ضملت8039nul0وبملت381561002500148157002.932.791300002.462.341550001681.6622.77.83-2500.95-2.387.882.4900
31ضصاد8032nul0وبصادر201342040.472000141250010.067.55200005.754.3135000356.0543.831.7-1500.75-1.74.453.9800
30طمخا7067nul0اخابر6870340137001271068.7-68.710000000005260.4398.1100100-111.56-42.130.3800
29ضملی7005nul0فملی121504026.55160001106000104.7426.191160000000364.6568.191001160.25-6.498.1821.3500
28ضصاد8038nul0وبصادر20134200120014179002.622.62768002.12.196000965.5120.460.57-1921-1.024.010.1600
26ضصاد8035nul0وبصادر20134227.343500141102013140.911000000014.9293.310010.07-0.370.491.6900
23ضجار7043nul0وتجارت22134135.8952.374000120101106.533.2200110.653.3220005.1661.27-287.27-180.03-0.190.190.8200
22ضپال2001nul0اپال19130280014000321103.123.096134002.332.318200008850.3930.697.35-20660.99-9.8889.343.200
20ضجار7041nul0وتجارت22134129.1150.93000120100085.1221.28260020.125.031100067.8961.7-62.04-840.25-1.141.57400
19ضصاد8036nul0وبصادر20134234.9157.564000141250201340.2610080.521.6125004.376.72-481.91-240.02-0.150.170.700
18ضفار8052nul0فارس9530340100001341045.3831.3121000000001175.7982.141002100.69-7.7619.7920.400
17ضترا8060nul0شتران83104424.9955.7610000138500025.3412.16328008.754.295000710.553.84-33.71-6220.48-6.3612.2720.3500
16ضمخا7073nul0اخابر68703474.22317001271068700100000000001000000
14ضصاد8037nul0وبصادر20134241.02450014110201320.13100000001.216.4810010.01-0.050.050.2600
13ضگل8073nul0کگل15660610012000152105.224.653000003.212.864880005665.0747.0413.86-18800.89-11.7134.6518.6100
12ضپیک7045nul0تاپیکو102703720.75160001171010270718.91000000061.4798.3710010.07-1.862.117.800
11ضچاد7033nul0کچاد2326033048.3200001033990010.099.382306004.153.865600005265.556.21-6.35-32940.93-18.3246.515.7100
10ضمخا7079nul0اخابر687034004700127250003.573.571926002.582.582660002711.0328.961.88-7341-4.0314.360.5500
9ضپال2004nul0اپال1913028030.75200003215000019.1316.641000003.93.44900004791.7679.13-2.26-39000.87-13.04104.537.6200
8ضفار8049nul0فارس953034007000134303004.464.412138003.183.143000003383.6436.8111.34-8620.99-6.0222.111.9400
7ضپاس7028nul0وپارس27052900200012781904.124.08656003.383.3580000935.1229.8514.45-1440.99-1.716.110.2400
6ضمخا7077nul0اخابر687034025.316700127100008.596.87800006.745.391020001110.8827.988.18-2200.8-5.7215.211.4300
4ضپیک7041nul0تاپیکو1027037009000117215006.86.121511005.134.622000002339.2935.4114.5-4890.9-8.2422.0710.3500
3ضجار7044nul0وتجارت22134140.044500120100221322.13100000001.2721.4510010.01-0.060.050.2800
2ضفلا7006nul0فولاد9920689.4128401241099204364.8100000001034.9199.910010.44-9.4411.2922.800
48ضشنا8008nul0شپنا120904520.022000014510120901571.710000000192.2599.4810010.13-3.745.3215.8300
50ضخود7079nul0خودرو20834943.46125.214000106101041.531.242009.970.3209004.8458.64-4221.73-2070.03-0.20.140.6600
109ضپاس7034nul0وپارس27052932.2350001271027050100000000001000000
54ضملت8038nul0وبملت381561002000148180102.192.171740001.911.891999002087.3716.644.23-2590.99-1.786.80.8200
106طمخا7070nul0اخابر6870340197001271000004.58-4.581500000000010571.2585.811001500-116.72-60.69000
105ضخوز7040nul0فخوز151003415.1752.91180001131094.9737.991590011.194.47135000725.378.08-86.13-11910.4-9.9316.3132.3900
101ضفار8047nul0فارس953034005000134499002.382.384010001.941.944900005132.9321.884.54-8901-4.2216.140.0100
99ضپیک7047nul0تاپیکو102703732.71200001171010270102.7100000003.5771.9710010.01-0.20.170.9200
97ضسان7075nul0پارسان19070250012000113102.962.966438002.332.338200008302.3122.461.23-17621-10.3333.330.0100
92ضملت8044nul0وبملت38156113.9861.04500014810317.92143.0612009.544.2940000399.6697-0.09-3880.45-3.235.279.600
91ضپنا8003nul0رمپنا121403735.164.29160001343000030.358.84000010.122.93120000447.4210.6-168.2-8000.29-6.4711.3925.2800
90ضپیک7043nul0تاپیکو10270373.481200011710102704724.210000000666.2599.8510010.46-7.5312.9823.0700
1ضفار8051nul0فارس953034009000134150009.538.011000006.815.721400001793.8444.2521.96-4000.84-7.7422.8913.9100
86ضملی7006nul0فملی121504021.4850.511800011035003037.5364.540040.54.8630000136.8597.08-119.21-2960.12-3.573.812.9600
83ضفلا7000nul0فولاد992068066.685706124440002.392.324155002.021.964900004904.8915.290.1-7450.97-5.5816.063.8400
82ضچاد7030nul0کچاد23260330117.9214000103988002.582.589000002.022.02115000010576.8514.91-8.73-25001-12.1735.780.0900
80ضسان7078nul0پارسان19070250018000113290009.088.172101006.766.092820003056.8631.277.75-7190.9-15.5843.4819.0500
79ضغدر3005nul0وغدیر103704450013200130120000003.730277700000-2777000000
78ضچاد7031nul0کچاد23260330102.3316000103535003.323.327000002.372.379800008768.1720.17-11.77-28001-1440.721.0200
77ضغدر8056nul0وغدیر1037044057.968000155319903.463.253001002.82.633700003558.7215.67-3.97-6990.94-7.0726.347.900
72ضشنا8006nul0شپنا120904519.5536.851600014510120.943.521000024.188.750000726.7286.2431.2-4000.36-7.9214.4528.5300
71ضپنا8007nul0رمپنا121403737.62800013410121400100000000001000000
70ضغدر8055nul0وغدیر1037044065.687000155470003.163.093285002.32.264500004362.3824.7-3.15-12150.98-6.0424.583.4200
69ضمخا7075nul0اخابر68703429.8748.678700127450034.5211.051990014.314.5848000257.4922.71-86.42-2810.32-3.796.7314.4800
68ضمخا7072nul0اخابر68703467.8727700127100068700100000000001000000
67ضخوز7038nul0فخوز1510034027.15140001132400027.7123.83545005.74.92650002765.780.294.18-21050.86-12.6131.518.9700
66ضصاد8039nul0وبصادر20134200140014166003.533.46570002.582.5378000794.4428.251.82-2100.98-1.224.550.6200
64ضسپا3005nul0خساپا172747421.8830001200000017270100000-1000000
63ضخوز7037nul0فخوز15100340012000113400005.925.752549003.493.384330004367.7241.640.86-17810.97-10.7231.835.700
62ضفلا7002nul0فولاد992068041.087133124370003.483.172850002.752.53609003786.2724.734.68-7590.91-7.6217.759.5200
59ضخوز7036nul0فخوز1510034077.4810000113580003.333.334534002.362.366400006128.8926.02-4.42-18661-8.6627.670.5800
56ضپیک7040nul0تاپیکو1027037008000117350005.545.371854003.543.442900003149.5541.137.92-10460.97-7.1821.724.3300
55ضمخا7074nul0اخابر687034110.6357001273750229030000000000030000000
89طملی7000nul0فملی121504084.36800011027000000044.18-0.44275005.84100-4605.78-275-0.01-0.14-0.251.1900