اندیکاتور عقاب

با چشمان عقاب یک روز معملاتی را بررسی کنید!

راهنما اندیکاتور عقاب

تعداد دقیقه های معاملاتی ابتدای بازار که به دقیقه وارد میشود و ملاک آن دقیقه های معاملاتی می باشد نه دقیقه های زمانی. در صورتی که در بازه ابتدایی بازار باشیم به صورت موقتی از ابتدا تا آن لحظه به صورت OR Temp یا به عبارت دیگر شناور نمایش داده میشود.
تعداد روزهای در نظر گرفته شده در محاسبه ATR
درصد در نظر گرفته شده از ATR جهت فاصله از OR
درصد در نظر گرفته شده C جهت فاصله از OR
سویچ فعال سازی استفاده از مقدار ATR دستی
مقدار ATR دستی . نکته فقط در صورتی در محاسبه استفاده میشود که سویچ Use Manual ATR فعال باشد.
سویچ فعال سازی استفاده از مقدار C دستی
مقدار C دستی . نکته فقط در صورتی در محاسبه استفاده میشود که سویچ Use Manual C فعال باشد.
سویچ فعال سازی استفاده از تاریخ های دستی OR
تاریخ شروع دستیOR . نکته فقط در صورتی در محاسبه استفاده میشود که سویچ Use Manual Date OR فعال باشد.
سویچ فعال سازی استفاده از تاریخ های دستی Pivot
تاریخ شروع دستیPivot. نکته فقط در صورتی در محاسبه استفاده میشود که سویچ Use Manual Date Pivot فعال باشد.
سویچ فعال سازی محاسبه PiVot لحظه ای که اگر در پایان بازار استفاده شود PiVot روز بعد (پیوت فردا) نمایش میدهد .
تعداد روزهای در نظر گرفته شده در محاسبه PiVot N روزه
سویچ فعال سازی استفاده از قیمت پایانی بازار (قیمت تصفیه) به صورت دستی
مقدار عددی قیمت اتمام بازار روز قبل. نکته فقط در صورتی در محاسبه استفاده میشود که سویچ Use Manual Close فعال باشد.
درصد در نظر گرفته شده از مقدار عددی قیمت اتمام بازار روز قبل که به عنوان دامنه نواسان قیمت روز نمایش داده می شود .
تعداد رقم های بعد اعشار جهت دقت و گردکردن اعداد در نمایش

استاندارد رنگی خطهای نمودار

Pivot یک روزه

Pivot چند روزه

A

C

OR

محدوده نوسان قیمت بر اساس Close روز قبل

GTP – هدف قیمت با توجه به الگوریتم جی


GACD-E3M
سه ماهه
عقاب
970,000 ریال
GACD-E2M
دو ماهه
عقاب
640,000 ریال
GACD-E1M
یک ماهه
عقاب
330,000 ریال