اندیکاتور جغد

با آرامش و دانش یک جغد به بازار نگاه کنید و در فرصت مناسب وارد شوید.

راهنما اندیکاتور جغد

تعداد روز مورد نظر برای نمایش تاریخچه. تعداد بیشتر از 10 روز را برخی از سرور های کارگزاری اطلاعات نمیدهد.برای این تعداد روز باید به مقدار عبارت زیر اطلاعات معاملات وجود داشته و قابل دریافت باشد.

(N Day Draw+Max (PiVot N Day, ATR N Day

تعداد روزهای در نظر گرفته شده در محاسبه PiVot N روزه
تعداد دقیقه های معاملاتی ابتدای بازار که به دقیقه وارد میشود و ملاک آن دقیقه های معاملاتی می باشد نه دقیقه های زمانی.
روش های دریافت اطلاعات بیش از 10 روز از سرور کارگزاری. نکته باتوجه به مشکل دریافت اطلاعات از سرور های کارگزاری برخی از آنها به روش کامل و برخی به روش بخشی تا حد زیادتری اطلاعات میدهند ولی این موضوع بین انها یکسان نیست. جهت استفاده از روش کامل گزینه Fullو جهت استفاده از روش بخشی گزینه Partialرا انتخواب کنید
سویچ فعال سازی استفاده تایین ساعت و دقیقه خاص جهت شروع Opening Range این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است
مقدار ساعت و دقیقه خاص جهت شروع Opening Range - به جهت راحتی کاربری به صورت تاریخ و زمان در فرم از کاربر گرفته میشود ولی فقط بخش ساعت و دقیقه آن کاربردی است. این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است
تعداد روزهای در نظر گرفته شده در محاسبه ATR
درصد در نظر گرفته شده ATR جهت فاصله از OR
درصد در نظر گرفته شده C جهت فاصله از OR
سویچ فعال سازی استفاده از مقدار ثابت ATR و GTP برای تمامی روزها
مقدار ثابت ATR برای تمامی روزها. نکته فقط در صورتی در محاسبه استفاده میشود که سویچ Use Manual ATR>P فعال باشد.
مقدار ثابت GTP برای تمامی روزها. نکته فقط در صورتی در محاسبه استفاده میشود که سویچ Use Manual ATR>P فعال باشد. این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است
تعداد رقم های بعد اعشار جهت دقت و گردکردن اعداد در نمایش این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است
نمایش گزارش محاسبات Pivot در پنجره Toolbox سر برگ Experts این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است
نمایش گزارش محاسبات ATR در پنجره Toolbox سر برگ Experts این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است
نمایش گزارش محاسبات C در پنجره Toolbox سر برگ Experts این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است
نمایش گزارش محاسبات GTP در پنجره Toolbox سر برگ Experts این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است
نمایش گزارش زمان OR در پنجره Toolbox سر برگ Experts این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است
نمایش گزارش محاسبات OR در پنجره Toolbox سر برگ Experts این امکان فقط در نسخه کاربر ویژه فعال است

استاندارد رنگی خطهای نمودار

Pivot یک روزه

Pivot چند روزه

A

C

OR

خط های GTP – هدف قیمت با توجه به الگوریتم جی


GACD-O3M
سه ماهه
جغد
1,130,000 ریال
GACD-O2M
دو ماهه
جغد
750,000 ریال
GACD-O1M
یک ماهه
جغد
390,000 ریال